jueves, 3 de junio de 2010

Chúng ta đang nói cùng một ngôn ngữ - Estamos hablando el mismo idioma

Ngôn ngữ của Jauretche và Hồ Chí Minh
El idioma de Jauretche y el de Ho Chi Minh
Cristina Fernández của cuộc họp với Nguyễn Tấn Dũng đã vào giữa tháng tư
La reunión de Cristina Fernández con Nguyen Tan Dung fue a mitad de Abril
Các kết quả đã chỉ mới bắt đầu vào tháng Sáu. Thứ trưởng Ngoại giao Argentina Victorio Jose Taccetti và Việt Nam Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội chào mừng. Ý tưởng là để có một tiếng nói trong các cuộc họp của LHQ, WTO và các G20.
Los resultados ya se ven apenas empezado Junio. El Vicecanciller argentino Victorio José Taccetti y el Vicecanciller vietnamita Pham Binh Minh saludándose en Ha Noi. La idea es ser una sola voz en la reuniones de la ONU, la OMC y el G20.
Foto inferior: Vietnam News

No hay comentarios: